สินค้า

พระประจำวันเสาร์ L087

350 บาท

รูปพระพุทธเจ้า ลายเส้นรูปพระพุทธเจ้าในปางต่างๆนั้น ศิลปินได้นำเอาจินตนาการเค้าโครงมาจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้า

ซึ่งปรากฏอยู่ในพระสูตร (หนึ่งในสามหมวดของพระไตรปิฎก) ที่จะกล่าวถึงประวัติการทำงานของพระพุทธเจ้า

ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา จนถึงปางสุดท้าย คือปางปรินิพพาน ศิลปินได้เขียนโดยใช้จินตนาการและ

เค้าโครงมาจากตำรับตำรา ของศิลปินชั้นครูหลายๆท่าน นำมาประยุกต์ดัดแปลง ให้แตกต่างจากต้นฉบับ

เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้มีรูปแบบต่างๆ มากมายออกไป เป็นการสืบทอดศิลปะลายไทยของพระพุทธศาสนา

ปางนาคปรก Buddha Seated Under Naga

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา(ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์ และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

เนื้อหา : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากใต้ต้นไทร เสด็จไปประทับที่ใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์ ฝนเจือลมหนาวตกพรำอยู่ตลอด 7 วันไม่ขาดสาย พญานาคราชชื่อมุจลินท์ ราชาแห่งนาคพิภพได้ขึ้นมาจากบาดาล ขดกายเป็นพุทธบัลลังก์ แล้วแผ่พังพานเหมือนกั้นด้วยเศวตฉัตรถวายพระพุทธองค์ ปกป้องมิให้ ลม ฝน เหลือบ ริ้น ไร ยุง และสัตว์เลื้อยคลานมาต้องพระวรกาย เมื่อฝนหยุดตก พญานาคราชจึงจำแลงกายเป็นชายหนุ่มมาถวายนมัสการต่อพระพุทธองค์ พระพุทธรูปปางนี้กำหนดให้เป็นพระประจำวันของผู้ที่เกิดวันเสาร์

- +
^
271 ม.8 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Copyright © 2022 Siri All right Reversed