สินค้า

พุทธบารมี L143

350 บาท

รูปพระพุทธเจ้า ลายเส้นรูปพระพุทธเจ้าในปางต่างๆนั้น ศิลปินได้นำเอาจินตนาการเค้าโครงมาจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้า

ซึ่งปรากฏอยู่ในพระสูตร (หนึ่งในสามหมวดของพระไตรปิฎก) ที่จะกล่าวถึงประวัติการทำงานของพระพุทธเจ้า

ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา จนถึงปางสุดท้าย คือปางปรินิพพาน ศิลปินได้เขียนโดยใช้จินตนาการและ

เค้าโครงมาจากตำรับตำรา ของศิลปินชั้นครูหลายๆท่าน นำมาประยุกต์ดัดแปลง ให้แตกต่างจากต้นฉบับ

เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้มีรูปแบบต่างๆ มากมายออกไป เป็นการสืบทอดศิลปะลายไทยของพระพุทธศาสนา

- +
^
271 ม.8 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Copyright © 2022 Siri All right Reversed