สินค้า

พุทธบารมี L141

350 บาท

รูปพระพุทธเจ้า ลายเส้นรูปพระพุทธเจ้าในปางต่างๆนั้น ศิลปินได้นำเอาจินตนาการเค้าโครงมาจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้า

ซึ่งปรากฏอยู่ในพระสูตร (หนึ่งในสามหมวดของพระไตรปิฎก) ที่จะกล่าวถึงประวัติการทำงานของพระพุทธเจ้า

ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ เผยแผ่พระพุทธศาสนา จนถึงปางสุดท้าย คือปางปรินิพพาน ศิลปินได้เขียนโดยใช้จินตนาการและ

เค้าโครงมาจากตำรับตำรา ของศิลปินชั้นครูหลายๆท่าน นำมาประยุกต์ดัดแปลง ให้แตกต่างจากต้นฉบับ

เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้มีรูปแบบต่างๆ มากมายออกไป เป็นการสืบทอดศิลปะลายไทยของพระพุทธศาสนา

 

พระคาถาบารมี 30 ทัศ" ซึ่ง พระคาถานี้ เป็นพระคาถาอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า เมื่อเข้าผจญด้วยพระยามาราธิราช ขณะที่จะได้ตรัสรู้พระปรมาภิเศกสัมโพธิญาณ พระยามารก็พ่ายแพ้ไปสิ้น ถ้าจะเข้าประจัญด้วย

บารมี 30 ทัศ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระสมติงสบารมี หมายถึง พระบารมีสามสิบถ้วน ซึ่งเป็นธรรมพิเศษหมวดหนึ่ง มีชื่อว่า พุทธกรณธรรม เป็นธรรมพิเศษที่กระทำให้ได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แบ่งย่อยเป็น ๓ ขั้น ได้แก่ บารมีขั้นต้น คือ เนื่องด้วยวัตถุ และทรัพย์นอกกาย บารมีขั้นกลางหรืออุปบารมี คือ เนื่องด้วยเลือดเนื้อ อวัยวะ และบารมีขั้นสูงสุด หรือ ปรมัตถบารมี คือ เนื้องด้วยชีวิต

- +
^
271 ม.8 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Copyright © 2022 Siri All right Reversed